Algemene voorwaarden

Samenvatting algemene voorwaarden

 

A r t i k el 1: Contractduur en opzegging

Inschrijfgeld wordt niet gehanteerd. Eerste contractduur is afhankelijk vanaf van type Lijfstijl abonnement . Er zal altijd 1 maand opzegtermijn gehanteerd worden afhankelijk van het type pakket.

A r t i k el 2: Kosten
Het lidmaatschapsgeld welke de cursist verschuldigd is, kan gedurende de battle periode NIET eenzijdig door Lijfstijlcoach Hoorn worden aangepast onder invloed van o.a. kostprijsfactoren.

A r t i k el 3: Betalingsverplichting A
Betalingen geschieden per automatische incasso voor aanvang van het begin van de nieuwe termijn (automatische incasso’s geschieden rond de 30ste van elke maand). Bij automatische incasso dient er zorg te worden gedragen voor voldoende saldo en correcte bank en adresgegevens. In geval van regelmatige storno’s behoud  het recht de overeenkomst te beëindigen, waarbij u automatisch de toegang tot de faciliteiten van Lijfstijlcoach Hoorn wordt ontzegd. Een eventuele achterstand is per direct opeisbaar.

Betalingsverplichting B

Een personal training , of coaching consult zal 24 uur van te voren moeten worden afgemeld, anders zal er 50% of na 12 uur het gehele bedrag in rekening worden gebracht.

A r t i k el 4: Trainingsvoorwaarden en lestijden
Er wordt altijd getraind onder begeleiding met een maximaal aantal deelnemers per les. Men dient bij afwezigheid vooraf af bericht te doen. Men dient zich in te schrijven voor vaste lestijden. Bij een aanwezigheid van minder dan 50% op de vaste lestijd in een kwartaal, behoudt Lijfstijlcoach Hoorn het recht het betreffend lid te verplaatsen naar een andere lestijd. Zonder dat dit zal leiden tot reductie van het lidmaatschapsgeld of teruggave.
De lestijden worden vastgesteld door Lijfstijlcoach Hoorn. Tijdens officiële feestdagen en de periodes laatste week juli, eerste week augustus en tussen kerst en oud en nieuw is  Lijfstijlcoach Hoorn gesloten.  Lijfstijlcoach Hoorn behoudt zich het recht tijdens officiële schoolvakanties een aangepast lesrooster te voeren, zonder dat dit zal leiden tot reductie van het lidmaatschapsgeld of teruggave.

A r t i k el 5: Huishoudelijk reglement
De cursist houdt zich aan de door of wegens de directie van  Lijfstijlcoach Hoorn gegeven instructies en vastgestelde (huishoudelijke) reglementen en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Indien de cursist de instructies en/of reglementen overtreedt, is zulks een reden om de cursist de toegang verder te ontzeggen alsmede de overeenkomst met onmiddellijk ingang te beëindigen, onverminderd de verplichting om het lidmaatschapsgeld over de gehele overeengekomen periode te voldoen.

A r t i k el 6: Aansprakelijkheid
De cursist verklaart dat hij/zij  de onderhavige instructies uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De cursist is er zich van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de cursist  Lijfstijlcoach Hoorn vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. Lijfstijlcoach Hoorn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of vermissing van goederen. Dit geldt ook voor goederen die wij op het parkeerterrein hebben staan.

A r t i k el 7: Opschorten lidmaatschap
Het lidmaatschap kan gedurende de battle periode niet worden bevroren. Wel kan het lidmaatschap eenmalig 1 maand op vakantie worden gezet. Bij ziekte of blessure met dokters verklaring kan dit eveneens.

A r t i k el 8: Verantwoordelijkheid cursist
De cursist belooft plechtig alle aanwijzingen van de  Lijfstijlcoach Hoorn nauwgezet op te volgen, teneinde een geweldig fit resultaat te krijgen en te behouden. Bij het bewust niet opvolgen van de aanwijzingen en of  het niet regelmatig volgen van de trainingen zonder

tevreden krijgt u uw oude lichaam vanzelf terug .

Versie 01-02-2020                                        Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga akkoord